services

offset printing

Best image quality, Cost effectiveness in high volume jobs, Wide range of printing surfaces

digital printing

Cost effectiveness in low volume jobs, Shorter production time, Customizability

packaging

We produce high quality paper packaging with reasonable cost for your products

About us

บริษัท ศิริชัยการพิมพ์ จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2519 ปัจจุบันเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 40 ปี โดยให้บริการพิมพ์งานสื่อสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบ ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร

โดยบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากทางองค์กรเอกชน ห้างร้าน ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ และ Agency โฆษณาต่างๆ ในการผลิตผลงานสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

ทางบริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของ บุคลากร เครื่องจักร และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางบริษัทให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต จนกระทั่งส่งมอบผลงานถึงลูกค้าทุกท่าน

portfolio

Uploaded image

brochures

LEAFLET
BROCHURES
FLYERS
Uploaded image

books

BOOK
BOOKLET
CATALOG
ANNUAL REPORT
Uploaded image

Calendar

CALENDAR
HANGING CALENDAR
DIARY
Uploaded image

PACKAGING

PACKAGING
SAMPLING
PAPER BAG
STICKER

บริษัท ศิริชัยการพิมพ์ จำกัด

73 ซ.เพชรเกษม 54 แยก 3 ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.10160
โทร. 0-2805-0905
sales@sirichaipress.com